fbpx

Qlturalna szkoła

Projekt Qlturalna szkoła to integralna część działań prowadzonych w ramach oddolnej akcji edukacyjnej Rok Relacji w Edukacji. 

Nadrzędnym celem akcji jest budowanie kapitału społecznego szkoły, ze szczególnym pokreśleniem rangi kultury emancypacyjnej szkoły, relacji, atmosfery zaufania i etosu współpracy w szkole. Akcja jest projektem non-profit. 

Patronat nad akcją objęła prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych, UAM, Poznań.

W ramach projektu powstały:

Rada naukowa w składzie:

 • prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska
 • prof. dr hab. Magdalena Piorunek
 • prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik
 • prof. dr hab. Kinga Kuszak
 • prof. dr hab. Waldemar Segiet.

Rada programowa w składzie: 

 • prof. dr hab. Sylwia Jaskulska
 • prof. dr hab. Anna Babicka-Wirkus
 • dr hab. Renata Wawrzyniak-Beszterda
 • dr Anna Brzosko
 • mgr Marta Rosińska

Szkoła kulturalna to taka, która troszczy się o tworzących ją ludzi. To szkoła budująca dobry klimat, stawiająca na relacje, otwarta na oddolne inicjatywy. W projekcie chcemy szeroko i praktycznie promować hasło „kultura szkoły” obecne w opracowaniach pedagogicznych, ale w niewielkim stopniu znane praktykom. „Kulturę szkoły” można badać, zmieniać, wzmacniać. I temu właśnie służy projekt – chcemy wraz z zaangażowanymi w niego osobami szukać dobrych rozwiązań, które mogą służyć poszczególnym szkolnym społecznościom. 

Cele projektu:

 

 1. poszerzanie świadomości i szerokie propagowanie idei kultury szkoły wśród dyrektorów/ nauczycieli/ rodziców/ uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, zarówno państwowych, społecznych jak i prywatnych (w tym szkół językowych) jako idei kluczowej dla zrozumienia wyzwań współczesnej edukacji, w tym zarządzania zespołem kadry nauczycielskiej/ zespołem klasowym, stwarzania warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, wzmacniania dobrego klimatu pedagogicznego szkoły, zapobiega występowaniu rówieśniczej przemocy, tworzenie sieci wsparcia dla rodziców, nauczycieli, uczniów. 
 2. pedagogizacja kultury szkoły i transfer wiedzy akademickiej dotyczącej w/w idei do szkół,
 3. przeprowadzenie refleksyjnych jak i praktycznych szkoleń/ warsztatów budujących świadomość konceptu kultury szkoły i ukazujących w jego świetle zarządzania szkołą oraz zachodzących w niej procesów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
 4. przeprowadzenie i opracowanie ankiet badających kulturę szkoły w placówkach edukacyjnych, które się zgłoszą do udziału w projekcie przy pomocy ankiety opracowanej na podstawie School Culture Survey S, Gruenerta 
 5. zorganizowanie grupy wsparcia dla szkół biorących udział w projekcie (np. zamknięta grupa na Facebooku, możliwość dodatkowych szkoleń)
 6. wydanie publikacji dotyczącej kultury szkoły dostosowanej do potrzeb nauczycieli/ rodziców/ uczniów (np. scenariusze lekcji/ rozmów o kulturze szkoły, artykuły/ ankiety itd.)